PRAWA WOLONTARIUSZA

 

1.            Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

2.           Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

3.           Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.

4.           Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.

5.           Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach związanych z wykonywaną pracą.

6.           Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

7.           Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy woluntarystycznej, uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.